Meritoros

Blog

14.03.2022

Dłuższe terminy sprawozdawcze za 2021 rok

Sprawozdanie finansowe to jeden z najważniejszych raportów przedsiębiorstwa. Sporządza się je na koniec roku obrotowego i w zależności od jednostki, termin na jego sporządzenie jest różny. Ustawowe terminy wynikające z ustawy o rachunkowości to:

 

  • Zamknięcie ksiąg rachunkowych - nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzeń powodujących obowiązek zamknięcia,

 

  • Sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy - nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym,

 

  • Zakończenia inwentaryzacji składników aktywów – z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych, określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4 - Do 15 dnia następnego roku obrotowego,

 

  • Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego - nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego,

 

  • Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego - nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

 

 

 

10 marca 2022 r. w życie weszło rozporządzenie Ministra Finansów z 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, zgodnie z którym wydłuża się termin na:

 

  • Zamknięcie ksiąg rachunkowych - przesunięcie terminu zgodnie z rozporządzeniem dla jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną - przedłuża się o 1 miesiąc; przesunięcie terminu zgodnie z rozporządzeniem dla pozostałych jednostek- przedłuża się o 3 miesiące,

 

  • Sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy - przesunięcie terminu zgodnie z rozporządzeniem dla jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną - przedłuża się o 30 dni; przesunięcie terminu zgodnie z rozporządzeniem dla pozostałych jednostek- przedłuża się o 90 dni,

 

  • Zakończenia inwentaryzacji składników aktywów – z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych, określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4 - przesunięcie terminu zgodnie z rozporządzeniem dla jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną - przedłuża się o 30 dni; przesunięcie terminu zgodnie z rozporządzeniem dla pozostałych jednostek- przedłuża się o 90 dni,

 

  • Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego - przesunięcie terminu zgodnie z rozporządzeniem dla jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną - przedłuża się o 1 miesiąc, przesunięcie terminu zgodnie z rozporządzeniem dla pozostałych jednostek- Przedłuża się o 3 miesiące,

 

  • Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego - przesunięcie terminu zgodnie z rozporządzeniem dla jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną - Przedłuża się o 1 miesiąc; przesunięcie terminu zgodnie z rozporządzeniem dla pozostałych jednostek- przedłuża się o 3 miesiące.

 

 

 

Jak informuje Ministerstwo Finansów, przedłużenie powyższych terminów było odpowiedzią na postulaty księgowych i przedsiębiorców.

 

Należymy do klubu gazel biznesu!