Meritoros

Blog

22.11.2021

Ulga dla klasy średniej

Pakiet rozwiązań tzw. „Polski Ład” wprowadza zmiany w 23 ustawach, w tym między innymi PIT, CIT, VAT oraz w Ustawie o zryczałtowanym podatku. Zmiana ta dotyczy także ulg podatkowych, wprowadzając między innymi ulgę dla klasy średniej. Ulga ta dotyczy wyłącznie przychodów z tytułu:

 

-umowy o pracę,

 

-działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach skali podatkowej.

 

 

 

Oznacza to, że z ulgi nie będą mogli skorzystać: emeryci uzyskujący przychody z tytułu emerytury, zleceniobiorcy oraz osoby uzyskujące przychody z umów o dzieło

 

 

 

Co więcej, ulga przysługuje tylko do określonej wysokości przychodu tj. od 68 412 zł do 133 692 zł przychodów rocznie, co miesięcznie daje kwoty od 5 701 zł do 11 141 zł. Wysokość ulgi oblicza się za pomocą wzoru:

 

-(A x 6,68 proc. – 4566 zł)/ 0,17   - dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł,

 

-(A x (-7,35 proc.) + 9829 zł)/ 0,17   - dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł

 

 


– gdzie A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 27 przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a.
 

Należymy do klubu gazel biznesu!