Meritoros

Blog

27.03.2021

Zawieszenie działalności gospodarczej

W obecnych czasach część przedsiębiorców, ze względu na wprowadzone obostrzenia, nie może prowadzić działalności gospodarczej. W takim przypadku podatnicy nie rzadko decydują się na zamknięcie swojej działalności gospodarczej, nie wiedząc, że mogą ją czasowo zawiesić.

 

 

Zawieszenie działalności gospodarczej odbywa się za pośrednictwem złożenia wniosku w CEIDG. Kolejno informacja ta zostaje przekazana do ZUS, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz do Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku opodatkowania działalności kartą podatkową, przedsiębiorca może zawiesić prowadzoną działalność składając wniosek do CEIDG lub zgłosić przerwę w prowadzeniu działalności naczelnikowi urzędu skarbowego.

 

 

Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej zostaje automatycznie przekazana do ZUS. Instytucja sama sporządza niezbędne formularze tj. wyrejestrowanie płatnika składek, wyrejestrowanie z ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz wyrejestrowanie z ubezpieczeń osób współpracujących oraz wyrejestrowanie zgłoszonych członków rodziny osoby ubezpieczonej - osoby prowadzącej działalności gospodarczą, osoby współpracującej. Podczas zawieszenia działalności gospodarczej podatnik nie musi opłacać składek ZUS. Jeśli jednak zawieszenie działalności odbyło się w trakcie miesiąca, wtedy podatnik zobowiązany jest zapłacić składki ZUS za dni, w których działalność była prowadzona – składkę zdrowotną opłaca się za cały miesiąc, natomiast składki społeczne proporcjonalnie do liczby dni, w których była prowadzona działalność.

 

 

Podczas zawieszenia działalności gospodarczej podatnik nie ma obowiązku opłacania podatku dochodowego, jeśli jest opodatkowany na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym. Podatnik jest zwolnieniowy także z opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku karty podatkowej, podatnik także nie opłaca podatku. W sytuacji jednak, gdy taki przedsiębiorca zawiesza działalność w trakcie miesiąca, zobowiązany jest zmniejszyć kwotę podatku za dany miesiąc o 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień zawieszenia lub przerwy. Podczas zawieszenia działalności nie ma także obowiązku składania miesięcznych i kwartalnych deklaracji JPK_V. Jeśli jednak podatnik prowadził działalność chociaż przez jeden dzień w miesiącu to zobowiązany jest do sporządzenia i złożenia za niego deklaracji. Warto także wspomnieć, że zawieszenie działalności na co najmniej 6 miesięcy powoduje wykreślenie z rejestru podatników VAT. Po okresie zawieszenia następuje ponowna rejestracja bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego.

 

 

Podatnik, który zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę, na zasadzie powołania, wyboru, mianowania, na spółdzielczą umowę o pracę nie może zawiesić swojej działalności. Musi najpierw rozwiązać umowy z pracownikami. Nie musi jednak rozwiązywać umów zlecenie oraz umów o dzieło, by zawiesić działalność.

 

 

Mimo wielu zalet, zawieszenie działalności wiąże się też z tym, że w okresie zawieszenia podatnik nie może:

 

-prowadzić działalności gospodarczej

 

-osiągać bieżących przychodów.

 

Może natomiast wykonywać czynności, które pozwolą zabezpieczyć źródło przychodów i funkcjonować po wznowieniu działalności tj. na przykład zbywać własne środki trwałe i wyposażenie lub regulować zobowiązania powstałe przed zawieszeniem.

 

 

Podatnik, mimo zawieszenia działalności, ma także obowiązki:

 

-uczestniczenie we wszystkich postępowaniach: administracyjnych, sądowych, podatkowych, które dotyczą twojej firmy,

 

-wykonywanie obowiązków nakazanych przepisami,

 

-uczestniczenie w kontrolach,

 

-składanie corocznych sprawozdań finansowych,

 

-prowadzenie księgowości,

 

-opłacanie należności publiczno-prawnych.

 

 

Zawiesić działalność gospodarczą można z dowolnego powodu, przy czym zawieszenie działalności nie może trwać krócej niż 30 dni. Co ważne, po wznowieniu działalności, można ją ponownie zawiesić w dowolnym terminie.

 

Należymy do klubu gazel biznesu!