Meritoros

Blog

11.04.2022

Zwolnienie podmiotowe z VAT

Podatek VAT to podatek, który przedsiębiorcy odbierają jako jeden z najbardziej skomplikowanych, jednak nie każdy przedsiębiorca musi pod niego podlegać. Podatnicy mogą być zwolnieni z podatku VAT podmiotowo lub przedmiotowo.

 

 

Zwolnienie podmiotowe z podatku VAT polega na spełnieniu warunku dotyczącego wielkości obrotu firmy. Zgodnie z art. 113 ust.1 ustawy o VAT „zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.” Warto także nadmienić, że do limitu nie wliczają się przychody z:

  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,
  • odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczej,
  • odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

 

 

Ze zwolnienia podmiotowego z VAT skorzystać mogą także podatnicy, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą. W takim wypadku limit wartości sprzedaży w pierwszym roku rozpoczęcia działalności oblicza się proporcjonalnie co do liczby dni prowadzonej działalności w danym roku. Aby obliczyć limit kwotowy należy skorzystać ze wzoru:

 

200 000 zł * (liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej w danym roku/365 dni)

 

Kwota otrzymana z powyższego równania oznacza limit, przy którym podatnik może korzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT.

 

Należymy do klubu gazel biznesu!