Meritoros

Usługi

Usługi księgowe

Zachęcamy Państwa do skorzystania z bogatej oferty naszego biura księgowego. Świadczymy pełny zakres usług w ramach księgowości rachunkowej, finansowej oraz zarządczej. Rozliczamy firmy o różnych formach i profilach działalności oraz budujemy efektywne systemy raportowania danych finansowych dla potrzeb zarządu. Dzięki nowoczesnemu i elastycznemu podejściu do zagadnień księgowości skupiamy się nie tylko na procesowaniu danych dla potrzeb fiskalnych, ale także tworzymy dla naszych Klientów narzędzia, dzięki którym stają się bardziej konkurencyjni na rynku. Obsługujemy też firmy rozliczające się przy pomocy uproszczonych metod księgowości: książka przychodów i rozchodów, ryczałt, karta podatkowa. Poniżej znajduje się pełen zakres czynności, które wykonujemy w ramach usług księgowych. Dużym udogodnieniem dla Państwa jest fakt, iż realizujemy poszczególne zadania zarówno w naszych biurach rachunkowych w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Rzeszowie, jak i na miejscu u Klienta. Zachęcamy więc do kontaktu i współpracy z firmą Meritoros.

Oferujemy:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości;
 • Prowadzenie rozliczeń ewidencji ryczałtowych;
 • Prowadzenie rozliczeń na zasadach KPiR;
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT;
 • Kontakt z urzędami podatkowymi oraz pomoc podczas kontroli podatkowych;
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych (miesięcznych oraz rocznych);
 • Tworzenie sprawozdań statystycznych GUS;
 • Rachunki przepływów pieniężnych;
 • Przygotowywanie sprawozdań dla Narodowego Banku Polskiego;
 • Analizy centrów kosztowych;
 • Budżety;
 • Wnioski kredytowe;
 • Tworzenie projektów zakładowych planów kont;
 • Rozliczanie opłat za usługi;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • Sprawozdawczość PFRON;
 • Ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także wyposażenia;
 • Doradztwo w zakresie wdrożenia systemu obiegu dokumentów;
 • Doradztwo w zakresie wdrożenia polityki rachunkowości;
 
 

 

 

Asysta prawna

Firmy, które mają możliwość korzystania z usług prawnika nawet w drobnych sprawach mają przewagę na rynku. Są lepiej zabezpieczone, mają mocniejszą pozycję negocjacyjną, a korespondencja prowadzona poprzez prawników często jest bardziej skuteczna od tej prowadzonej bezpośrednio. Dzięki współpracy z kancelariami prawnymi oferujemy swoim klientom asystę prawną pozwalającą na uzyskanie tych efektów bez konieczności podpisywania osobnych umów oraz ponoszenia dodatkowych kosztów – usługa ta oferowana jest w ramach pakietów na obsługę księgową.

W zakresie obsługi księgowej oferujemy:

 • Analizę umów gospodarczych;
 • Listy adwokackie przedprocesowe;
 • Windykację przedsądową;
 • Windykację sądową w ramach procedury uproszczonej;

W sprawach wymagających głębszej interwencji prawnika, dzięki kompleksowym umowom, możemy zaoferować atrakcyjne ceny obsługi bezpośrednio poprzez kancelarie prawne oraz wsparcie administracyjne polegające na zarządzaniu korespondencją oraz przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji.

 

Rozpoczęcie działalności

Wizja załatwiania zawiłych formalności często podcina skrzydła przyszłemu przedsiębiorcy i powoduje rezygnację z wcielenia planów w życie. Naszą misją jest umożliwienie Państwu skupienia się na tym co najważniejsze, czyli na pomysłach i rozwoju. Oferujemy kompleksowe doradztwo w kwestiach prawnych i organizacyjnych, jak również przeprowadzamy wszelkie czynności związane z przygotowaniem koniecznej dokumentacji i przekazaniem jej odpowiednim instytucjom.

Oferujemy:

 • Zakładanie różnych rodzajów spółek funkcjonujących na rynku, m.in.: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, oddziału, spółki akcyjnej, spółki komandytowej;
 • Sporządzenie dokumentacji i zgłoszenie wniosków we właściwych urzędach;
 • Opracowanie umowy spółki zgodnie z przepisami prawa krajowego;
 • Zapewnienie pełnomocnika reprezentującego udziałowców/akcjonariuszy przed miejscowymi urzędami na mocy udzielonego pełnomocnictwa;
 • Zorganizowanie obsługi notarialnej, prawnej i tłumaczeniowej, potrzebnej do przeprowadzenia transakcji;
 • Zapewnienie tymczasowego adresu siedziby zgodnie z wymogami prawa miejscowego;
 • Otwarcie rachunków bankowych;
 • Zainteresowanym szybkim rozpoczęciem działalności oferujemy gotowe do natychmiastowego działania, w pełni zarejestrowane spółki shelf companies;

Zarządzanie płatnościami

Często okazuje się, że mimo zysku widniejącego w księgach konto firmy świeci pustkami. Z problemem nieterminowych płatności najlepiej mierzyć się nie czekając na kryzys. Nasi pracownicy zatroszczą się o Państwa płynność finansową na bieżąco analizując stan płatności przychodzących i wychodzących, przygotowując przelewy oraz wyjaśniając z Państwa kontrahentami ewentualne kwestie sporne. Nadzorujemy również procesy windykacji należności.

Oferujemy:

 • Doradztwo w zabezpieczaniu transakcji;
 • Ocenę zdolności płatniczej partnerów handlowych na podstawie dokumentacji finansowej;
 • Monitoring należności i zobowiązań;
 • Świadczenie usług windykacji polubownej;
 • Reprezentację spraw Klienta na etapie sądowym;
 • Wspieranie egzekucji;
 • Rozwiązywanie problemów prawnych;
 • Zarządzanie relacjami bankowymi;
 • Zarządzanie środkami pieniężnymi i płatnościami;
 • Generowanie przelewów bankowych;
 • Generowanie ponagleń do zapłaty;
 • Generowanie not odsetkowych;
 • Generowanie potwierdzeń sald;
 • Część usług świadczona jest przez pracowników firmy Meritoros, a część we współpracy z naszymi partnerami zajmującymi się obsługą prawną;

 

Kadry i płace

Profesjonalnie prowadzony, doświadczony dział kadr i płac to duża dogodność zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Oprócz naliczania wynagrodzeń i sporządzania deklaracji do ZUS wyręczymy Państwa we wszelkich obowiązkach związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.

Oferujemy:

 • Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników;
 • Przesyłanie deklaracji do ZUS elektronicznie przy pomocy podpisu kwalifikowanego;
 • Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem;
 • Prowadzenie akt osobowych;
 • Przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych;
 • Obsługa umów zleceń, o dzieło i umów akordowych;
 • Rejestrację przedsiębiorstwa i jego pracowników w Urzędzie Skarbowym i ZUS;
 • Przygotowanie instrukcji płacowych dotyczących wynagrodzeń netto, ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego;
 • Dokonywanie stosownych przelewów w imieniu Klienta na podstawie udzielonego upoważnienia;
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych pracowników;
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa;
 • Sporządzanie sprawozdań do celów księgowych i zarządczych;
 • Przeglądy typu compliance;
 • Pomoc w trakcie audytów;
 • Kierowanie pracowników na badania lekarskie wymagane przepisami prawa pracy;
 • Sporządzanie raportów statystycznych wymaganych przepisami prawa pracy;
 • Reprezentowanie przedsiębiorstwa, w tym pomoc podczas kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego;

Adres siedziby

Czasem działalność, którą prowadzą nasi klienci nie wymaga posiadania pomieszczeń biurowych. Jednak każda firma musi mieć swój adres. Nie musicie Państwo w tym celu wynajmować kosztownych lokali. W ramach naszych usług udostępniamy Państwu adres, którym mogą się Państwo posługiwać dla celów prawnych i korespondencyjnych.

Oferujemy:

 • Adres siedziby spółki;
 • Wynajęcie powierzchni biurowej w przypadkach, gdy jest to wymagane;
 • Przesyłanie korespondencji;
 • Oznakowanie zewnętrzne;
 • Udostępnienie linii telefonicznej/faksowej w przypadkach, gdy jest to wymagane;
 • Wynajem sal konferencyjnych na spotkania biznesowe;
 • Pełna obsługa spotkań biznesowych;

Sekretariat korporacyjny

Usługi sekretariatu korporacyjnego to wsparcie dla naszych klientów w podstawowych obowiązkach spoczywających na kadrze zarządzającej, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w formie spółek prawa handlowego. Niedopatrzenia przy wypełnianiu obowiązków dokumentacyjnych i formalnych mogą narazić przedsiębiorców na ryzyko kar finansowych. Pomagamy Państwu temu zapobiec.

Oferujemy:

 • Organizację zwyczajnych rocznych zgromadzeń wspólników (annual general meetings);
 • Organizację nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników;
 • Przygotowywanie i składanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • Prowadzenie dokumentacji spółki (Maintenance of Records);
 • Prowadzenie ksiąg udziałów;
 • Aktualizację rejestrów handlowych lub inną aktualizację danych;
 • Sporządzanie i składanie uchwał zarządu oraz zgromadzenia wspólników;
 • Aktualizację i zgłaszanie podstawowych zmian w umowie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • Powoływanie i odwoływanie członków zarządu i rady nadzorczej;
 • Doradztwo dla organów zarządzających spółkami w kwestiach prawnych;

Likwidacje

Proces likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to skomplikowana i długa operacja, trwająca zgodnie z polskim prawem minimum 6 miesięcy. Nasza firma bezpiecznie przeprowadzi Państwa przez ten proces. Dzięki naszemu nadzorowi i doradztwu likwidacja będzie maksymalnie efektywna.

Oferujemy:

 • Poszukiwanie ewentualnego kupca na niechcianą spółkę;
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do otwarcia likwidacji;
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych niezbędnych w procesie likwidacji;
 • Dopełnienie formalności w Rejestrze Sądowym oraz publikacja informacji o likwidacji;
 • Zawiadomienie odpowiednich organów o wyrejestrowaniu spółki;
 • Przechowywanie dokumentacji spółki po zakończeniu procesu likwidacji przez okres przewidziany przepisami prawa;

Zapytaj o szczegóły

Wybierz miasto

Wybierz miasto
Proszę uzupełnić wszystkie pola!
Proszę uzupełnić wszystkie pola!
Należymy do klubu gazel biznesu!