Meritoros

Blog

04.10.2021

WSTO - wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość

Od 1 lipca 2021 roku zostały wprowadzone duże zmiany dotyczące VAT e-commerce. Zmiany dotyczą między innymi wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość czyli tzw. WSTO, które zastąpiło wcześniejszą sprzedaż wysyłkową.

 

 

Przez WSTO, zgodnie z ustawą o VAT, rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz, w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy, który jest:

 

-podatnikiem podatku od towarów i usług lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od towarów i usług, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9 ustawy o VAT, lub

 

-podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów odpowiadającego wewnątrzwspólnotowemu nabyciu towarów, o którym mowa w art. 9, lub

 

-podmiotem niebędącym podatnikiem

 

pod warunkiem, że dostarczane towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

 

 

Jest to tak naprawdę sprzedaż towarów za granice na rzecz osób prywatnych z innych krajów UE.

 

 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość podlega opodatkowaniu w miejscu, w którym kończy się wysyłka lub transport towarów do nabywcy. Od zasady tej są jednak wyjątki:

 

-zasady nie stosuje się do dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków i towarów używanych – gdy podstawę opodatkowania ustala się zgodnie z procedurami szczególnymi określonymi w art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy o VAT (opodatkowanie na zasadzie VAT marża),

 

a także w przypadku spełnienia wszystkich poniższych warunków:

 

-dostawca posiada siedzibę działalności gospodarczej/stałe miejsce zamieszkania/zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium jednego państwa członkowskiego,

 

-towary są wysyłane lub transportowane do państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie siedziby/stałego miejsca zamieszkania/zwykłego miejsca pobytu dostawcy,

 

-całkowita wartość dostaw towarów dokonywanych w ramach WSTO, jak i usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych („usługi TBE”) świadczonych transgranicznie na rzecz konsumentów nie przekroczyła u podatnika w trakcie roku podatkowego ani w poprzednim roku podatkowym kwoty 10 000 euro lub jej równowartości (w Polsce 42 000 zł).

 

 

Po przekroczeniu wyżej wymienionego progu, podatnik ma obowiązek wybrać jedno z dwóch rozwiązań – opodatkować sprzedaż w państwie konsumpcji lub skorzystać z procedury One Stop Shop (OSS).

 

 

Mimo tego, że powyższy wybór jest fakultatywny, to podatnik nie można dokonywać rozliczeń w zakresie WSTO wybiórczo – częściowo w procedurze OSS i częściowo w deklaracjach VAT składanych w krajach konsumpcji. Musi zdecydować się na jedno rozwiązanie.

 

 

Jeśli podatnik, który nie przekroczył progu sprzedaży w wysokości 42 000 zł, to mimo może wybrać opodatkowanie WSTO oraz usług TBE w państwie konsumpcji.

 

 

Należymy do klubu gazel biznesu!